111

content start

Звіт

Звіт директора

 Державного навчального закладу

 «Волочиський промислово –  аграрний професійний ліцей»

за 2022 р.

 

Організація управління діяльністю ліцею

Завдання, які ставить суспільство перед закладами освіти, вимагають нового рівня розуміння теорії й практики організації управлінської діяльності в ПТНЗ. Важливого значення набуває здатність гнучко реагувати на зміни попиту на ринку праці, створювати оптимальні умови для здобуття різних кваліфікаційних і освітніх рівнів у професійних навчальних закладах.

У звітному періоді  керівна діяльність директора навчального закладу  була спрямована на вирішення першочергових завдань колективу:

  • впровадження в навчально-виробничий процес сучасних

педагогічних та виробничих технологій;

  • зміцнення, модернізація та оновлення  матеріально – технічної бази

ліцею, створення навчально-практичного центру деревообробних технологій;

  • забезпечення режиму дотримання охорони праці та безпеки життєдіяльності в організації роботи навчального закладу;
  • налагодження взаємовигідного партнерства між навчальним  закладом та роботодавцями для визначення потреб у робітничих кадрах, створення належних умов щодо  опанування  учнями нових технологій виробництва, сучасної техніки та проходження стажування інженерно – педагогічних працівників;
  • виконання плану регіонального/державного  замовлення, сформованого з   урахуванням     потреб економіки  регіону у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках;
  • впровадження дуальної системи навчання, врахування конкретних запитів підприємств до змісту та якості професійної освіти;
    • формування престижності висококваліфікованої робітничої професії;
    • залучати до волонтерської діяльності педагогів, учнів та батьків, що сприятиме наближенню перемоги ЗСУ.

 

ДНЗ «Волочиський промислово-аграрний професійний ліцей» здійснює свою діяльність  згідно Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Статуту ліцею, інших нормативно-правових актів в галузі освіти та спрямована на забезпечення громадянам права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров’я, забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку ліцею, а також на досягнення організації систематичної планомірної колективної та індивідуальної діяльності педагогічних кадрів по підвищенню методичного, теоретичного та професійного рівня, здійснення інноваційної освітньої діяльності, підвищення якості навчального процесу.

Навчально-виховний процес у навчальному закладі здійснювався  відповідно до Плану роботи ліцею, схваленого педагогічною радою, на підставі затверджених навчальних планів, програм, штатного розкладу та бюджетного кошторису.

Проводилася планова робота по підготовці документів для передачі цілісного майнового комплексу державного закладу у спільну власність територіальних громад Хмельницької області. Результатом є Розпорядження КМУ від 26 квітня 2022 року №313-р передати майновий комплекс ліцею у спільну власність територіальних громад області. Також є рішення сесії Хмельницької обласної ради.

У 2022році навчальний заклад пройшов атестаційну експертизу та підготовлено пакет документів для подання в ДАК.

Велася планова робота щодо формування учнівського контингенту

На 1 курс  зараховано 102 особи.  Станом на 1 січня 2022 року контингент  ліцею  складав  294 учнів та слухачів, з них 263 учні навчаються за державним замовленням, 31 слухач – на контрактній основі.

В ліцеї навчається  7 дітей –  сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, 67 дітей з малозабезпечених сімей, 51 дитина  з багатодітних сімей.

Викликає занепокоєння зменшення учнівського контингенту порівняно з попередніми роками. Це зумовлено загальним демографічним спадом в країні, що призводить до зменшення перехідного контингенту з року в рік.

У навчальному закладі ведеться цілеспрямована робота щодо збереження контингенту.

Контрольні показники регіонального замовлення формуються за результатами вивчення регіонального ринку праці відповідно до угод про надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти, укладених з підприємствами, установами, організаціями.

Основними підприємствами-замовниками робітничих кадрів є Волочиський машинобудівний завод ПАТ «Мотор Січ», ПП «Аграрна компанія 2004»;  ТОВ «Агробізнес»; ПП «Волочиськбуд»;  МКП «Будсервіс» ; санаторій «Райдуга», ПП «Транс-Авто-Д», ТОВ ТПК «Донснаб-Захід», ТОВ «Т-Стиль», ПП Сирота М.І., ТОВ «Деймос», ФОП «Маначинський  С.С., ТОВ «ВОЛОЧИСЬК-АГРО», «ТОПАЗ-АГРО» , ФОП Ящишен С.С., ПП «Сіньков В.М.» та ін.

Крім того ліцей  здійснює курсову підготовку та перепідготовку з                       різних  професій  із числа незайнятого населення.

Працевлаштування випускників

В ліцеї щорічно проводиться моніторинг працевлаштування випускників через анкетування, що дає можливість проаналізувати стан працевлаштування випускників, а також отримати інформацію від роботодавців щодо їх професійно-кваліфікаційного рівня.

За статистичними даними  у 2022 році  ліцей закінчили 111 чоловік.  Процент працевлаштування становить 85 %.

Випущено 32 слухачів з професій «Тракторист – машиніст с/г виробництва» та «Верстатник деревообробних верстатів».

Питання працевлаштування постійно розглядалися на інструкційних нарадах, нарадах при директорові. На педагогічних радах приймалися рішення щодо вирішення проблем працевлаштування та шляхи його організації. Розроблений план заходів щодо покращення працевлаштування випускників на період до 2025 року.

Підготовка кваліфікованих робітників проводиться згідно з Державними стандартами професійно-технічної освіти.

Комплексне методичне забезпечення професій постійно поновлюється. У навчальному процесі активно використовується дуальна система навчання.

Протягом звітного періоду навчальний заклад брав участь в обласних та Всеукраїнських заходах,  де представляв результати навчально-дослідницької, методичної, навчально-виробничої роботи та технічної творчості учнів.

Учні ліцею неодноразово перемагали в обласних олімпіадах та конкурсах професійної майстерності.

 

Кадрове забезпечення. Методична робота.

Для удосконалення комплексного методичного забезпечення навчально-виробничого процесу в ліцеї  розроблено та створено комплекти навчально-методичної документації й засобів навчання, необхідних для повного та якісного навчання в професійно-технічному навчальному закладі з певних професій в межах програми та відведеного навчальним планом часу. Викладачі та майстри виробничого навчання працюють над поповненням комплексного методичного забезпечення навчального процесу. Здійснюється систематизація паспортів комплексного методичного забезпечення, які поповнюються дидактичними матеріалами  та засобами навчання.

За звітний період педагогами навчального закладу була проведена значна методична робота.

Педагогами навчального закладу було написані статті, які НМЦ ПТО ПК  схвалені до друку в науково-методичному віснику «Професійна  освіта», написано ряд методичних розробок, які розглянуті на засіданнях методичних комісій і схвалені до використання їх педагогами в робот.

Постійна увага приділялась питанням підбору розстановки, підвищення кваліфікації кадрів, роботі з кадровим резервом.

Вирішується проблема омолодження педколективу. Підвищується якісний склад педпрацівників.

За звітний період  чергову атестацію пройшли 4 педагогічних працівників.         Під час проведення атестації, здійснення експертного оцінювання якості роботи працівника адміністрація ліцею дотримувалась етики, враховувала самооцінку працівника, оцінку батьків і учнів. Це дало можливість уникнути непорозумінь у період атестації.

В теперішній час в ліцеї працює 40 педагогічних працівників:  1- викладач-методист, 3 – «старший викладач», 5 викладачів, які мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 4 майстрів виробничого навчання мають педагогічне звання «майстер виробничого навчання ІІ категорії» та 2 майстер в/н – «майстер виробничого навчання І категорії» .

Підвищення кваліфікації пройшли 4 педагогічних працівників при   науково-методичному центрі професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації у Хмельницькій області.

Керівними кадрами, викладачами та майстрами виробничого навчання навчальний заклад укомплектований в повному обсязі. Вакансії посад педпрацівників відсутні. Усі викладачі мають вищу освіту та відповідну фахову освіту.

 

Покращення  матеріально-технічної бази

В ліцеї  створені належні умови для успішного навчання, проживання, відпочинку учнів.

Педагогічний колектив постійно працює над  оновленням та зміцненням навчально-матеріальної бази.  Адміністративні і навчальні приміщення ліцею обладнанні сучасною технікою, мають у наявності  комп’ютери – 46шт. і навчальне обладнання, що дозволяє проводити заняття в дистанційному режимі , проводити різнопланові факультативні заняття, тиражувати необхідні методичні посібники та рекомендації для учнів. В навчальному та громадсько-побутовому  корпусах, гуртожитку комп’ютери підключенні до мережі Інтернет, працює веб – сайт.

Матеріально-технічна база  ліцею  та    методичне     забезпечення   дають  можливість  відпрацювання   усіх  тем  навчальної   програми , так як навчальний заклад для   якісної  практичної  підготовки  кваліфікованих  робітників обладнаний  навчально-виробничими   майстернями,  лабораторіями, полігонами.

Відповідно до програми «Соціальне партнерство» посильну  допомогу у зміцненні матеріально-технічної бази  надають роботодавці  – Волочиський машинобудівний завод ПАТ «Мотор-Січ». Де облаштовано дільницю для підготовки робітників з професії «Токар», що дає можливість проводити заняття за дуальною формою навчання.

Протягом звітного періоду  вжито цілий ряд заходів щодо покращення матеріально-технічної бази ліцею:

– проведено поточний ремонт дахів навчального та громадсько-побутового

корпусів;

– проведено ремонт і облаштовано відповідно до вимог укриття;

– приведено в належний стан спортивний майданчик,  внутрішню територію

навчального закладу, прилеглу територі;.

– створено та обладнано відповідно до вимог лабораторію будови та

технічного обслуговування автомобіля, майданчик для початкового

водіння автомобіля , встановлено автомобільний підйомник;

– встановлено новий газовий котел, проведено ремонт теплової мережі;

–  проведено ремонт навчальної майстерні з професії «Муляр».

 

Фінансово – господарська діяльність

Протягом  року ліцей стабільно працював  у фінансово – господарській діяльності. За рахунок доходів від виробничої та господарської діяльності, професійної підготовки   осіб  із числа  незайнятого населення,  наданню освітніх послуг на рахунок  спецфонду надійшло  і було витрачено  на забезпечення  життєдіяльності, покращення матеріально – технічної бази ліцею коштів в сумі: 1 898 175 грн.

Заборгованість з оплати праці, стипендії, сплати за спожиті комунальні послуги     за звітній період відсутні. Отримане фінансування витрачається економно і раціонально.

Протягом звітного періоду своєчасно сплачувалися податки та платежі до бюджету.

Своєчасно складався та затверджувався кошторис доходів і видатків навчального закладу.

Адміністрацією ліцею своєчасно здавалися звіти, виконувалися доручення Департаменту освіти та науки, надавалася інформація на запити контролюючих органів. Порушень при здачі звітності не встановлено.

Ліцей з перших днів війни долучився до волонтерської діяльності та допомоги Збройним Силам України із забезпеченням необхідним обладнання та екіпіруванням бійців. Виділялись кошти, участь в плетінні маскувальних сіток, виготовлення столярних виробів для потреб бійців, випікання кондитерських виробів. Активно проводився збір та допомога нашим землякам, які боронять нашу країну.

План роботи ліцею за звітний період виконаний, проведено аналіз розділів плану, внесено пропозиції до плану роботи на наступний навчальний рік .Активізувалось висвітлення роботи навчального закладу в засобах масової інформації та на сайті ліцею.

Адміністрація ліцею має власну стратегію розвитку, який направлений на наближення Перемоги та  європейську інтеграцію України. Молодь має постійно вчитися, здобувати й ефективно використовувати знання, впевнено конкурувати з передовими країнами світу.

content end

Ми на нашому сайті використовуємо файли cookie, якщо ви не згодні, щоб ми використовували даний тип файлів, ви повинні відповідним чином встановити налаштування вашого браузера (в такому випадку ми не гарантуємо коректної роботи сайту) або не використовувати наш веб-сайт

x