Правила прийому

П Р А В И Л А   П Р И Й О М У 

Державного навчального закладу

 «Волочиський промислово-аграрний

професійний ліцей»

на 2023  рік

 

 

  

 

Прийнято на засіданні педагогічної ради

(протокол №3  від 17.11.2022  року)

 

 м. Волочиськ – 2022

 

І. Загальна частина

 

1.1. Правила прийому до Державного навчального закладу «Волочиський промислово-аграрний професійний ліцей» в 2023 році розроблені згідно з Типовими правилами прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 №499 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 29.05.2013 р. за №823/23355.

1.2. До Державного навчального закладу «Волочиський промислово-аграрний професійний ліцей» приймаються громадяни України та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

Особливості прийому на навчання до закладу професійної (професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення в частині проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту (якщо особа не отримала документ про освіту відповідно до законодавства), визначаються відповідно до Порядку прийому для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року № 271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за № 505/36127.

1.3. Кожен має  рівні права на здобуття  професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану,  світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Іноземці, особи без громадянства та особи, яким надано статус закордонного українця, здобувають професійну (професійно-технічну освіту) в закладах професійної (професійно-технічної) освіти України відповідно до чинного законодавства України.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом до Державного навчального закладу «Волочиський промислово-аграрний професійний ліцей» здійснюється для здобуття професій  за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

1.5.  Прийом  громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок державного та місцевого бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами.

1.6. Прийом громадян понад державне/регіональне замовлення, а також професійне (професійно-технічне) навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

 

ІІ. Приймальна комісія

 

2.1. Прийом до ДНЗ «Волочиський промислово-аграрний професійний ліцей»  здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор ДНЗ «Волочиський промислово-аграрний професійний ліцей», який своїм наказом визначає та  затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3.  Правила прийому до Державного навчального закладу «Волочиський промислово-аграрний професійний ліцей» на 2023  рік розробляються відповідно до чинного законодавства України, затверджуються керівником закладу професійної (професійно-технічної) освіти за погодженням  Департаменту освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації та вносяться до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

2.4. Приймальна комісія:

 • організовує прийом заяв та документів безпосередньо від вступника (його батьків та/або законних представників) та/або через електронний кабінет вступника, які реєструються у журналі реєстрації документів для вступу;
 • визначає форму ведення журналу реєстрації документів для вступу (паперова чи електронна);
 • проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами, працевлаштування після закінчення закладу освіти;
  • організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
  • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до навчального закладу,  оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
  • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;
  • вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до Державного навчального закладу «Волочиський промислово-аграрний професійний ліцей» доводяться до відома вступників через засоби масової інформації, інформаційні стенди, вебсайт ліцею і  обумовлюють:

 • перелік професій, згідно з отриманими ліцензіями;
 • вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією;
 • плановані обсяги прийому, строк навчання за професіями;
 • форми та ступеневість навчання;
 • обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними показаннями відповідно до законодавства;
 • перелік вступних випробувань, порядок і форми їх проведення (співбесіди, контрольні роботи з окремих предметів, тестування, іспити тощо) та системи оцінювання знань, умінь та навичок;
 • порядок зарахування на відповідну форму здобуття освіти та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;
 • порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань;
 • порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);
 • наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;
 • порядок проходження медичного огляду вступників до закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що проводять підготовку кадрів для галузей, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах.

2.6. Прийом документів на навчання до ДНЗ «ВПАПЛ» проводиться
з 01 червня по 25 серпня 2023 року.

2.7. ДНЗ «ВПАПЛ» проводить прийом абітурієнтів  згідно ліцензій з таких професій:

 • Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, електрозварник ручного зварювання, водій автотранспортних засобів категорії «С» – термін навчання 3 роки;
 • Муляр, електрозварник ручного зварювання – термін навчання 3 роки;
 • Кухар, офіціант – термін навчання 3 роки;
 • Токар, електрозварник ручного зварювання – термін навчання 1,5 роки

 

ІІІ. Порядок прийому заяв та документів  для вступу

 

3.1. Вступники подають заяву про вступ до ліцею, вказуючи обрану професію, форму здобуття освіти, місце проживання, у:

паперовій формі (особисто);

електронній формі (через електронний кабінет).

 1. 2. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

документ про освіту, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

6 кольорових фотокарток розміром 3 × 4 см;

копії документів, що дають право на пільги при вступі до закладу професійної (професійно-технічної) освіти (за наявності);

копію документа, (одного з документів), що посвідчує особу та підтверджує громадянство України; посвідчує особу чи її спеціальний статус, передбаченого Законом України  «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

письмову згоду на обробку персональних даних.

Якщо з об’єктивних причин (під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду)) документ про освіту відсутній, подається виписка з Реєстру документів про освіту Єдиної державної електронної бази з питань освіти про його отримання (без подання додатка до документа).

3.3. Вступнику видається розписка довільної форми з переліком отриманих приймальною комісією документів. Відмітка про отримання розписки долучається до документів вступника.

3.4. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією ДНЗ «Волочиський промислово-аграрний професійний ліцей».

При приймальній комісії на період вступної кампанії створюється консультаційний центр для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі.

3.5. Вступник може подати заяви на вступ одночасно не більше ніж до п’яти закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

3.6. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

 

ІV. Умови прийому

 

4.1. Прийом до ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

 • за результатами співбесіди та тестів на визначення професійного типу особистості;
 • за результатами співбесіди;
 • за результатами середнього бала відповідного документа про базову середню освіту або повну загальну середню освіту.

4.2. Конкурсний відбір проводиться поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду):

 • у випадках, якщо кількість поданих заяв про зарахування перевищує кількість місць державного та/або регіонального замовлення на відповідну професію та/або відповідний ліцензований обсяг, прийом до закладу професійної (професійно-технічної) освіти проводиться за результатами співбесіди, у тому числі дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій;
 • вступники мають право подати заяву на вступ до будь-якого закладу професійної (професійно-технічної) освіти незалежно від місця проживання;
 • заклад професійної (професійно-технічної) освіти не має права відмовити особі у прийнятті документів та у зарахуванні на навчання на умовах державного та/або регіонального замовлення за відсутності реєстрації місця проживання особи на території відповідної територіальної громади.

4.4. Прийом здобувачів освіти на перепідготовку або підвищення кваліфікації здійснюється шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту.

4.5. Особи, які без поважних причин не з’явилися  на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

 

 1. Зарахування

 

5.1. Зараховуються   поза конкурсом:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус  ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане  таке право;
 • діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (зі змінами);
 • діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраною професією, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності  осіб з інвалідністю в Україні»;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок   на вступних випробуваннях;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської  праці» надано  таке право;
 • діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами  на вугледобувних підприємствах»;
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний  документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків до Указу Президента України  від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові  заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання  молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

випускники закладу загальної середньої освіти, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

випускники закладу загальної середньої освіти, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями , для яких вищезазначені  дисципліни є профільними;

особи, які вступають до закладу освіти за цільовим направленням на навчання;

призери ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в рік вступу;

особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину  без матері, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи  соціальної  захищеності  осіб  з інвалідністю в Україні».

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що можуть бути зараховані на навчання до закладу освіти за обраною  формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів вступних випробувань вступник у триденний  термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до закладу освіти здійснюється наказом директора ліцею.

5.6 Зарахування до закладу професійної (професійно-технічної) освіти на навчання за рахунок державного та місцевого бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами здійснюється в межах ліцензійних обсягів.

 

VІ. Прикінцеві положення

 

6.1. Навчальний рік в ліцеї розпочинається з 1 вересня.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ліцею. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного/регіонального замовлення на прийом з окремих професій ліцей може проводити додатковий прийом.

6.3. Особам, які не зараховані до ДНЗ «Волочиський промислово-аграрний професійний ліцей», а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом  5 днів з дня прийняття рішення.

6.4. Контроль за дотриманням Правил прийому ДНЗ «Волочиський промислово-аграрний професійний ліцей» здійснюється Міністерством освіти і науки України та Департаментом освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації.

 

П Р А В И Л А   П Р И Й О М У