111

content start

ЗВІТ ДИРЕКТОРА 2022-2023 н.р.

 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ  ТА НАУКИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 

 

 

ЗВІТ ДИРЕКТОРА

Державного
навчального закладу

«Волочиський промислово-аграрний професійний ліцей»

 

 м. Волочиськ

2023р.

 

 

Розвиток держави у світовому економічному просторі безпосередньо пов’язаний із розвитком людського потенціалу, джерелом якого є система професійної освіти, від якої суспільство потребує підготовки молоді, здатної відповідати викликам часу, компетентної та мобільної на сучасному ринку праці, з громадянською позицією, налаштованою на саморозвиток та навчання впродовж усього життя. Тому педагогічний колектив нашого навчального закладу намагається забезпечити якісну професійну підготовку кваліфікованих робітників, активно і творчо долучається до педагогічних інновацій, з оптимізмом дивиться в завтрашній день, формує і розвиває моральні якості особистості майбутніх фахівців.

 

Формування контингенту учнів, слухачів.

 Підготовка кваліфікованих робітників.

 

Програма діяльності ДНЗ «Волочиський промислово-аграрний професійний ліцей» здійснюється згідно Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Статуту ліцею, інших нормативно-правових актів в галузі освіти та спрямована на забезпечення громадянам права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров’я, забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку ліцею, а також на досягнення організації систематичної планомірної колективної та індивідуальної діяльності педагогічних кадрів по підвищенню методичного, теоретичного та професійного рівня, здійснення інноваційної освітньої діяльності, підвищення якості навчального процесу.  Велика увага приділяється розвитку можливостей і здібностей учнів, формуванню в навчальних групах престижності праці, підвищенню ролі робітничих професій.

Навчально-виховний процес у навчальному закладі здійснювався  відповідно до Плану роботи ліцею, схваленого педагогічною радою, на підставі затверджених навчальних планів, програм, штатного розкладу та бюджетного кошторису.

Впродовж  навчального  року педагогічний колектив ліцею працював над проблемами удосконалення професійної майстерності педагогічних кадрів, підвищення результативності та якості навчального процесу шляхом впровадження освітніх технологій, поліпшення навчально-виробничої діяльності навчального закладу та підготовки висококваліфікованих робітничих кадрів.

Проводилася планова робота по підготовці документів для передачі цілісного майнового комплексу державного закладу у спільну власність територіальних громад Хмельницької області. Результатом є Розпорядження КМУ від 26 квітня 2022 року №313-р передати майновий комплекс ліцею у спільну власність територіальних громад області. Також є рішення сесії Хмельницької обласної ради.

За звітний період проведена атестаційна експертиза навчального закладу.

На підготовку робітничих кадрів укладено договори з роботодавцями.

Основними підприємствами-замовниками робітничих кадрів є Волочиський машинобудівний завод ПАТ «Мотор Січ», ПП «Аграрна компанія 2004»,  ТОВ «Агробізнес», ПП «Волочиськбуд»,  МКП «Будсервіс»,

санаторій «Райдуга», ПП «Транс-Авто-Д», ТОВ ТПК «Донснаб-Захід», ПП Сирота М.І., ТОВ «Деймос», ФОП «Маначинський  С.С., ТОВ «ВОЛОЧИСЬК-АГРО», «ТОПАЗ-АГРО» , ФОП Ящишен С.С., ПП «Сіньков В.М.» та ін.

Крім того ліцей  здійснює курсову підготовку та перепідготовку з                       різних  професій  із числа незайнятого населення.

Станом на 1 січня 2023 року контингент  ліцею  складає 294 учнів та слухачів , з них 264 учні навчались за державним замовленням, 30 слухачів – на контрактній основі . Обсяги прийому учнів на навчання не перевищують ліцензованих обсягів, назви професій відповідають класифікатору.

В ліцеї навчались  7 дітей –  сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, 67 дітей з малозабезпечених сімей, 50  дітей з багатодітних сімей.

Викликає занепокоєння зменшення учнівського контингенту порівняно з попередніми роками. Це зумовлено загальним демографічним спадом в регіоні, що призводить до зменшення перехідного контингенту з року в рік.

У навчальному закладі ведеться цілеспрямована робота щодо збереження контингенту.

За статистичними даними  у 2023 році  ліцей закінчили 87 чоловік.

Процент працевлаштування становить 86 %. В ліцеї щорічно проводиться моніторинг працевлаштування випускників через анкетування, що дає можливість проаналізувати стан працевлаштування випускників, а також отримати інформацію від роботодавців щодо їх професійно-кваліфікаційного рівня.

Питання працевлаштування постійно розглядалися на інструкційних нарадах, нарадах при директорові. На педагогічних радах приймалися рішення щодо вирішення проблем працевлаштування та шляхи його організації. Розроблений план заходів щодо покращення працевлаштування випускників на період до 2025 року.

Cоціально-економічні перетворення в державі та освіті призводять до потреби інтеграції існуючих професій, що вимагає розробки нових навчальних планів і програм, запровадження нестандартних форм і методів навчання. Продовжується оновлення змісту освіти шляхом розробки державних стандартів, в основу яких покладений комп’ютерний підхід до підготовки кваліфікованих робітників.

 

Загальноосвітня підготовка.

 

Поряд із підготовкою кваліфікованих робітників  здійснюється загальноосвітня підготовка, для чого створено відповідні умови.

У 2022/2023 н.р. повну загальну освіту здобували на І курсі – 79 учнів, на ІІ курсі – 82 учнів, на ІІІ курсі – 80 учнів.

Матеріально-технічна база ліцею дозволяє в повному обсязі надавати освітні послуги для здобуття повної загальної середньої освіти.

Для організації навчального процесу із загальноосвітньої підготовки відповідно до вимог Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів обладнано 14 навчальних кабінетів, які забезпечені навчальними планами і програмами, планами роботи кабінетів та паспортами комплексно-методичного забезпечення, відповідають правилам техніки безпеки та санітарним вимогам. Рівень забезпечення робочими планами і програмами з предметів загальноосвітньої підготовки становить 100%.

Завідувачами кабінетів зібрана та систематизована плануюча і нормативна документація, тематичні та поурочні папки, роздатковий матеріал.

Велику допомогу педагогам у здійсненні навчально-виховного процесу надає бібліотека. Фонд підручників у бібліотеці становить  30123 примірників: художньої літератури  – 9667 примірників,  15102 підручників, решта становить різноманітна методична, довідкова  та прикладна література.

Необхідною умовою повноцінної й комплексної освіти є знання інформаційно-комунікаційних технологій. В навчальному закладі створена  комп’ютерна база.

Забезпеченість підручниками із загальноосвітніх дисциплін становить

100 %.

Частина наших вихованців продовжують навчання у вищих навчальних закладах. Саме тому велику увагу в ліцеї приділяється зараз підготовці учнів до НМТ. Проводиться значна організаційна роз’яснювальна робота серед учнів та їх батьків.

Викладачі загальноосвітніх дисциплін в основному – команда творчих, цілеспрямованих педагогів, головна мета яких – навчити кожного учня здатності застосовувати набуті знання і вміння в конкретних навчальних і життєвих ситуаціях, бачити перспективу в майбутньому житті.

 

Виховна робота.

 

Згідно з річним планом виховної роботи педагогічний колектив  створює сприятливі умови для підвищення рівня виховного процесу, плідно працював над впровадженням проблеми формування в учнів життєвих цінностей, навичок здорового способу життя, моральної свідомості та підготовки молодого кваліфікованого робітника до активної соціально-значущої діяльності в сучасних політико-економічних умовах.     Реалізація всіх напрямків виховної діяльності ліцею здійснювалась через заходи, передбачені річним планом роботи ліцею, які враховували особливості виховання особистості та відображались у:

 • системі загальноліцейних заходів;
 • роботі органів учнівського самоврядування;
 • роботі з батьківською громадськістю;
 • спільній роботі ліцею та громадських організацій.

.

Виховна робота з учнями будувалася за напрямками:  громадянське виховання; військово-патріотичне виховання; превентивне виховання; родинно-сімейне виховання; трудове виховання; художньо-естетичне виховання; морально-правове виховання; екологічне виховання; формування здорового способу життя.

Пріоритетними напрямками виховної роботи з учнями було громадянське, національне та військово-патріотичне виховання в умовах воєнного стану.

Лейтмотивом урочних та позаурочних форм роботи звучить любов до України, самовідданість і патріотизм її захисників, активна громадянська позиція українців, особиста відповідальність за долю держави.

Фундаментом формування в учнів сучасної національної ідентичності на кращих прикладах мужності і звитяги, виявлених нинішніми захисниками України, на героїці сучасної боротьби за незалежність і цілісність держави є уроки Мужності, які впродовж навчального року сплановано та проведено класними керівниками, вихователями, керівниками гуртків у різноманітних формах: зустрічі з випускниками ліцею, які були учасниками бойових дій, співпраця з волонтерами, написання листів воїнам .

В 2023 році  відкрито Пам’ятну дошку випускникам ліцею , які героїчно загинули  в російсько-українській  війні.

Одним із підтверджень небайдужості юного покоління до долі своєї Вітчизни є участь в акціях і заходах, що проводяться з метою моральної та матеріальної підтримки Збройних Сил України. Учні, педагогічні працівники постійно відгукуються на заходи, що проводяться на підтримку воїнів . Бійцям – мужнім воїнам-захисникам передано зібрані кошти, виготовлені в майстернях вироби,  продукти харчування, теплий одяг, засоби гігієни.

Значна увага приділялася питанням щодо пропаганди здорового способу життя, реалізації проєкту «Молодь обирає здоров’я».

Становлення гармонійно розвиненої особистості неможливе без фізичного виховання. Тому цій роботі приділяється значна увага.

В навчальному закладі проводилися  змагання і турніри з футболу, легкоатлетичного кросу, міні-футболу, настільного тенісу, баскетболу, шахові турніри. Протягом  навчального року працювали  спортивні секції.

Продовжує працювати рада профілактики правопорушень учнів, яка складається з представників педагогічного колективу, батьків і учнівського активу. Рада з профілактики правопорушень збирається раз на місяць відповідно до плану роботи і слідкує за дотриманням правил поведінки й правопорядку учнями. Класні керівники, майстри виробничого навчання, практичний психолог  індивідуально працюють із батьками тих учнів, що потребують підвищеної педагогічної уваги, схильних до правопорушень.

Протягом року в ліцеї працювали  гуртки художньо-естетичного спрямування та  спортивні секції.  Здобувачі освіти постійно брали  участь в  обласних конкурсах, де здобули  ряд перемог:

 

 • обласний Арт – проект « Святковий Великдень», диплом ІІІ ступеня;
 • обласний конкурс «Лідер року», диплом І ступеня;
 • обласний заочний літературний конкурс «Літературний простір» серед учнів  та працівників ПТНЗ Хмельницької області, дипломи ІІ та ІІІ ступенів;
 • обласний творчий звіт колективів художньої самодіяльності, виставок образотворчого , декоративно – ужиткового мистецтва  та технічної творчості серед учнів та працівників ПТНЗ Хмельницької області дипломи І та ІІ ступенів  у різних номінаціях;
 • обласний поетичний конкурс «Магія слова», диплом ІІ ступеня;
 • обласний заочний конкурс «Поетичний зорепад» серед учнів ПТНЗ Хмельницької області, диплом ІІІ ступеня;
 • обласний конкурс «Різдвяний передзвін», диплом ІІ ступеня;
 • обласний конкурс мультимедійних проєктів «Це наша Україна», диплом ІІ ступеня;
 • обласний конкурс технічної творчості «Техно-Арт-галерея», диплом І ступеня.

 

Значна робота проводиться в учнівському гуртожитку. Протягом звітного періоду в ньому проживало 107 учнів. Слід відзначити, що проживають учні в затишних кімнатах, де зроблені  ремонти, у кожній секції є побутова кімната, яка обладнана усім необхідним, проведено значну реконструкцію санвузлів, створені кімнати особистої гігієни, реконструйовано душову кімнату  та кімнату самопідготовки.

Але в організації виховної роботи є певні недоліки: потребує подальшого розвитку робота учнівського самоврядування, є необхідним поширення мережі гуртків та їх якісна робота, поповнення бази методичних матеріалів.

 

Охорона праці.

 

Одним з пріоритетних напрямків роботи закладу з охорони праці є створення належних, безпечних і здорових умов праці, ефективної системи управління охороною праці, підвищення рівня безпеки праці шляхом проведення постійного технічного нагляду за станом обладнання, удосконалення його надійності і безпечності, проведення навчання та підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці.

Робота з охорони праці здійснювалась згідно плану роботи  (розділ «Охорона праці»).

При проведенні конкретних заходів регулярно проводилися необхідні інструктажі з техніки безпеки з працівниками і учнями. Були розроблені заходи щодо протипожежної безпеки, попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму, запобігання аваріям, пожежам, нещасним випадкам виробничого характеру. Було оновлено інформацію на стендах пожежної безпеки, безпеки життєдіяльності, охорони праці.

Впродовж навчального року було проведено паспортизацію навчальних кабінетів та майстерень, інших приміщень. У ході паспортизації встановлювалась забезпеченість кабінетів усіма видами навчального обладнання, його розміщення та зберігання, створення умов для використання технічних засобів навчання, дотримання правил техніки безпеки, оформлення кабінетів.

Питання з охорони праці постійно заслуховувались на нарадах при директорові, засіданні педагогічної ради.

Розроблені інструкції з охорони праці з подальшою заміною всіх існуючих на нові, призначено відповідальних за організацію роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного та виробничого процесу і в позаурочний час, попередження дитячого травматизму, відповідальних за електрогосподарство, відповідальних за пожежну безпеку.

Під постійним контролем знаходилися питання реалізації комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, які щорічно розробляються за участю сторін колективного договору. Адміністрація закладу приділяє багато уваги забезпеченню належного утримання будівель, інженерних комунікацій, веде постійний моніторинг за їх технічним станом.

В 2022 році проведено капітальний ремонт та обладнано згідно вимог укриття на 350 місць.

Технічний стан діючих ліній електромереж, контуру заземлення, внутрішніх мереж водопостачання, систем вентиляції, внутрішніх мереж каналізації, теплопостачання у нормі. Постійно контролюється технічний стан, здійснюються ремонтні роботи.

 

Кадровий склад. Методична робота.

 

          Постійна увага приділялась питанням підбору розстановки, підвищення кваліфікації кадрів, роботі з кадровим резервом.  Вирішується проблема омолодження педколективу.

За звітний період  чергову атестацію пройшли 19 педагогічних працівників.  В теперішній час в ліцеї працює 40 педагогічних працівників: 1   з яких має педагогічне звання «викладач – методист», 3 – «старший викладач», 5 викладачів,  мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 4 майстра виробничого навчання мають педагогічне звання «майстер виробничого навчання ІІ категорії» та 2 майстра виробничого навчання – «майстер виробничого навчання І категорії».

Адміністрація ліцею проводила цілеспрямовану роботу з питань дотримання педагогічними працівниками трудового законодавства, виконання нормативних документів Міністерства освіти і науки України, що дало змогу створити обстановку діловитості, заданого ритму діяльності й запобігти конфліктам з виробничих питань.

Завдяки педагогічній культурі працівників, систематичній праці всіх ланок самоврядування та адміністративному керівництву у колективі встановлений нормальний морально-психологічний клімат.

Методична робота з педагогічними працівниками була спрямована на підвищення кваліфікації педагогів, що передбачає систематичну колективну і індивідуальну діяльність, яка спрямована на впровадження в практику досягнень науки, інноваційних педагогічних та виробничих технологій, передового педагогічного і виробничого досвіду.

В організації навчально-виховного процесу значну роль відіграє методичний кабінет, де створено умови для підготовки педагогічних працівників до навчальних занять та позаурочних заходів, проводяться індивідуальні та колективні форми методичної роботи. Методистом створено електронний банк даних передового педагогічного досвіду, творчих доробок педагогів, інструктивно-методичних матеріалів тощо. В мережі Інтернет функціонує сайт, де вміщено довідково-інформаційний фонд методичної роботи навчального закладу та забезпечується можливість надання онлайн-консультацій методистом.

За звітний період основними формами методичної роботи з педагогічними працівниками  були: педагогічна рада, методична рада, методичні комісії, інструктивно-методичні наради, семінари, самоосвіта, робота школи ППД та школи молодого педагога.

З метою обміну досвідом роботи та підвищення педагогічної майстерності в кожній методичній комісії протягом року було організовано взаємовідвідування уроків, були проведені предметні тижні.

Протягом минулого навчального року були створені необхідні умови для підвищення теоретичного та професійного рівня інженерно-педагогічних працівників на курсах підвищення кваліфікації  та педагогічної майстерності педагогічних працівників.

Педагоги навчального закладу брали участь у всіх  олімпіадах  та конкурсах, семінарах, організованих НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області.

Здійснюючи аналіз внеску педагогів щодо кількості переможців у предметних і фахових олімпіадах і конкурсах, слід відзначити роботу педагогів: Мельник К.В., Ліхван А. В., Чорної І. М., Довганюк Н.А., Дорох Л.А., Кузьменко О.С.

Підвищення кваліфікації пройшли  7 педагогічних працівників  при

науково-методичному центрі професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації у Хмельницькій області.

Керівними кадрами, викладачами та майстрами виробничого навчання навчальний заклад укомплектований в повному обсязі. Вакансії посад педпрацівників відсутні. Усі викладачі мають вищу освіту та відповідну фахову освіту.

Покращення  матеріально-технічної бази.

В ліцеї  створені належні умови для успішного навчання, проживання, відпочинку учнів.

Педагогічний колектив постійно працює над  оновленням та зміцненням навчально-матеріальної бази.  Адміністративні і навчальні приміщення ліцею обладнані сучасною технікою,  навчальним обладнанням, що дозволяє проводити не тільки навчальний процес, а й  різнопланові факультативні заняття, тиражувати необхідні методичні посібники та рекомендації для учнів. В навчальному та громадсько-побутовому  корпусах, гуртожитку комп’ютери підключені до мережі Інтернет, працює веб – сайт.

Матеріально-технічна база  ліцею  та    методичне     забезпечення   дають  можливість  відпрацювання   усіх  тем  навчальної   програми.    Навчальний заклад для   якісної  практичної  підготовки  кваліфікованих  робітників обладнаний навчально-виробничими майстернями,  лабораторіями, полігонами.  Відповідно до програми «Соціальне партнерство» посильну  допомогу у зміцненні матеріально-технічної бази  надають роботодавці  – Волочиський машинобудівний завод ПАТ «Мотор-Січ».

Протягом звітного періоду  вжито цілий ряд заходів щодо покращення матеріально-технічної бази ліцею:

 

 1. Проведено реконструкцію котельні зі встановленням нового котла «Атон».
 2. Проведено поточний ремонт дахів навчального та громадсько-побутового

корпусів.

 1. Приведено в належний стан спортивний майданчик, внутрішню територію

навчального закладу, прилеглу територію в рамках місячника благоустрою.

 1. Проведено ремонт та облаштування відповідно до вимог укриття.
 2. Проведено ремонт лабораторії будови та технічного обслуговування автомобіля.
 3. Здійснено розширення та модернізацію навчально-матеріальної бази з

підготовки учнів за професією «Муляр, електрозварник ручного

зварювання».

 1. Встановлено шиномонтажний стенд, балансувальний верстат, компресор
 2. Проведено поточний ремонт навчального корпусу, спортивного залу.

 

Для забезпечення інформаційних потреб та навчальної діяльності в ліцеї функціонує 2 комп’ютерні класи, оснащених відповідною технікою. Всього в навчально-виховному процесі використовується 46 комп’ютерів, навчальний заклад має доступ до мережі Інтернет з Wi-Fi-покриттям, що дає можливість використовувати ресурси мережі у навчально-виховному процесі.

Персональні сайти педагогів забезпечують створення та підтримку іміджу педагогічних працівників, розвиток та мотивацію професійної діяльності, презентацію  досвіду з урахуванням різних аспектів професійної діяльності, рефлексію і забезпечення зворотнього зв’язку з користувачами.

 

 

Фінансово-господарська діяльність.

 

Впродовж 2022-2023 навчального року поступило бюджетних асигнувань загального фонду 15 421 365 грн.

Протягом  року ліцей стабільно працював  у фінансово – господарській діяльності. За рахунок доходів від виробничої та господарської діяльності, професійної підготовки   осіб  із числа  незайнятого населення,  надання освітніх послуг на рахунок  спецфонду надійшло  і було витрачено  на забезпечення  життєдіяльності, покращення матеріально – технічної бази ліцею коштів в сумі 1 844 921 грн.

Заборгованість з оплати праці, стипендії, сплати за спожиті комунальні послуги   за звітній період відсутні. Отримане фінансування витрачається економно і раціонально.

Протягом звітного періоду своєчасно сплачувалися податки та платежі до бюджету.

Своєчасно складався та затверджувався кошторис доходів і видатків навчального закладу.

Адміністрацією ліцею своєчасно здавалися звіти, виконувалися доручення Департаменту освіти та науки, надавалася інформація на запити контролюючих органів. Порушень при здачі звітності не встановлено.

Ліцей з перших днів війни долучився до волонтерської діяльності та допомоги Збройним Силам України із забезпеченням необхідним обладнанням та екіпіруванням бійців. Виділялись кошти, участь в плетінні маскувальних сіток, виготовлення столярних виробів для потреб бійців, випікання кондитерських виробів. Активно проводився збір та допомога нашим землякам, які боронять нашу країну.

План роботи ліцею за звітний період виконаний, проведено аналіз розділів плану, внесено пропозиції до плану роботи на наступний навчальний рік. Активізувалось висвітлення роботи навчального закладу в засобах масової інформації та на сайті ліцею.

 

 

 

 

content end

Ми на нашому сайті використовуємо файли cookie, якщо ви не згодні, щоб ми використовували даний тип файлів, ви повинні відповідним чином встановити налаштування вашого браузера (в такому випадку ми не гарантуємо коректної роботи сайту) або не використовувати наш веб-сайт

x